Вітаю Вас ГостьПонеділок, 12.11.2018, 22:14

Кабінет інформатики Комсомольської ЗОШ


Каталог файлов


Матеріали конкурсу " Вчитель року - 2009"
20.08.2009, 22:23

Опис

досвіду роботи

вчителя інформатики Комсомольської ЗОШ І- ІІІ ступенів

Ілляшенка Олександра Анатолійовича.

 

Сучасні інформаційні технології стають визначальними в освоєнні навколишнього світу: ми можемо, не виходячи з квартири, провести науковий експеримент, побувати біля кратера активного вулкану, зануритись у морські глибини. Тому необхідно не тільки навчити учнів прийомів роботи  з комп’ютером, натискати на потрібні кнопки, а, у першу чергу, навчити мислити, аналізувати, приймати правильне рішення.

Інформаційне суспільство – це суспільство, інформаційне забезпечене якого здійснюється автоматизовано, що передбачає використання автоматизованих процесів реєстрації, зберігання, опрацювання, передавання та відображення інформації.

Інформаційне суспільство – це суспільство, у якому переважна більшість накопиченої людством інформації зберігається на електронних носіях і доступна кожному її члену в будь – який момент.

Інформатизація освіти базується на використанні засобів нових інформаційних технологій і спрямова­на на інтенсифікацію процесу навчання, реалізацію ідей розвивального навчання, вдосконалення форм і методів організації навчального процесу, забезпе­чує перехід від механічного засвоєння фактологічних знань до вмінь самостійно здобувати нові знання. За такого підходу ознайомлення з інформаційними тех­нологіями та їх використання у навчальній діяльності є цілісним і неперервним процесом, що охоплює всю систему освіти.

Відомо, що сучасні освітні  технології набувають усе більшого розповсюдження у світі у зв’язку з впровадженням останнім часом у повсякденне життя пересічної людини нових інформаційно – комунікаційних та дослідницьких технологій або Інтернет – технологій

Концепцією інформатизації загальноосвітніх навчальних закладів, комп’ютеризації сільських шкіл визначені пріоритетні напрями інформатизації освіти, серед яких одним із провідних є подальше вдосконалення інформаційної підготовки учнівської молоді.

Лента лицом вниз: Інформатизація освіти - процес підготовки людини до повноцінного життя в умовах інформаційного суспільства. 

 

 

 

 

 

 

 

 


формування пізнавальних якостей, прагнення до самовдосконалення

 
 

розкриттю , збереженню та розвитку індивідуальних здібностей учнів

 

повсякденному динамічному оновленню змісту, форм і методів навчання та виховання.

 

 

забезпеченню комплексності вивчення явищ дійсності, невідривності взаємозв'язку між технікою, гуманітарними науками , мистецтвом, прикладними науками

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Інформатизація шкільної освіти викликає певний інтерес, який виявляється в впровадження нових інформаційних технологій. Комп'ютер дає нові можливості для творчого розвитку дітей,  можливість вирішувати більш цікаві і складні завдання.

            Метою всього курсу " Інформатики " є формування теоретичної бази знань учнів з основ інформатики та практичних навичок використання засобів сучасних  інформаційних технологій у повсякденній практичній, зокрема навчально – пізнавальній  діяльності учнів.

            До  вивчення розділів, що містять теоретичну базу знань, я відношу: уявлення про інформацію та її властивості, інформаційні процеси та інформаційні системи, формування проблем та постановка задач, загальні принципи розв'язування задач за допомогою комп'ютера з використанням програмного забезпечення загального та навчального призначення, побудову математичних моделей, основи алгоритмізації та програмування, принципи будови та роботи ПК, можливості використання глобальної мережі  Internet , пошук потрібної інформації.

Також згідно вимог програми, працюю над виробленням в учнів практичних навичок, а саме:

*                                  навички роботи з пристроями введення - виведення інформації

*                                  програмним забезпеченням загального та навчального призначення: редакторами текстів, графічними редакторами, електронними таблицями, системами управління базами даних

*                                  інформаційно - пошуковими системами

*                                  навичок складання, описування та реалізації головних алгоритмів і програм з використанням засобів навчальної алгоритмічної мови та реальних мов програмування

*                                  працювати із засобами операційної системи.

            Мети курсу стараюся досягти через практичне оволодіння учнями навичками роботи з основними складовими сучасного програмного забезпечення  комп'ютерів, через ознайомлення  з функціональним призначенням основних пристроїв ПК, основами технології розв'язування задач, починаючи від постановки задачі й побудови інформаційних моделей і закінчуючи інтерпретацією результатів, отриманих за допомогою комп'ютера.

            Проблема, над якою  працюю,  це - " Розвиток алгоритмічного мислення та творчих можливостей учнів". Вона спонукає до знаходження різноманітних підходів щодо організації навчальної діяльності школярів на уроках та в позаурочний час як учнів молодшо -  шкільного віку так учнів старших класів.

В початковій школі в основному уроки інформатики – інтегровані, теоретична частина уроку має акцент уроку логіки, а практична передбачає формування інформаційної культури за допомогою використання найпростіших комп’ютерних тренажерів, ігрових програм з різних предметів  як навчальних, так і контролюючих. Основними темами курсу інформатики стали: «Алгоритміка», «Редактори», «Логічні задачі». Пропедевтичний курс для малюнків має велике значення для вивчення предмета взагалі.

 Під час засвоєння курсу діти вивчають властивості об’єктів, можливості зміни об’єкта залежно від властивостей, вони знайомляться з поняттями, якими надалі будуть користуватися в роботі  з будь – яким програмним пакетом. З поняттям алгоритмів діти зустрічаються в початковій школі, за алгоритмом створюють малюнки в графічних редакторах, учаться правильно використовувати команди операційної системи.

Велика роль у програмах навчання інформатики приділяється алгоритмізації, як загально – методичному підґрунтю для проектування творчої роботи, бо тільки знаючи, що ми маємо?, та чого хочемо досягти?, можна проектувати етапи та засоби для здійснення планів.

В учнів старших класів звичайно більш складні завдання. Відповідно до  навчальної програми розділу «Основи алгоритмізації та програмування» старшокласники мають змогу вивчати об’єктно - орієнтовану та структуровану мови програмування. Це здійснюється також завдяки профільному навчанню.

В першу чергу домагаюсь, щоб задачі алгоритмізації досягали простого, зрозумілого формулювання. Вивчаючи численні типи алгоритмів особливо звертаю увагу на алгоритми обробки даних, серед яких особливе місце - алгоритм пошуку і сортування. В задачах пошуку і сортування відображується вся сутність процесу проектування і аналізу алгоритму.

Значну увагу приділяю усвідомленню учнями логіки задачі, потім формую структурний підхід до побудови алгоритмів. Від так, метод покрокової деталізації алгоритмів, переклад алгоритмів на мову програмування, дає школярам повне розуміння,  як можна розв'язати задачу за допомогою ПК. Учні починають усвідомлювати , що будь - який процес, подію чи явище можна змоделювати і розв'язання задачі чи проблеми передати  комп'ютеру.

Позитивні результати для якісного засвоєння цього розділу дає пошукова робота учнів: написання рефератів, творчих заміток про новизну комп'ютерної техніки. Пропоную учням тематику робіт, враховуючи побажання вчителів – предметників та потреби навчання інформатики. Але учень може сам обрати тему своєї роботи, виходячи з її актуальності та практичної значущості, власних інтересів. Ця робота має навчальний, демонстраційний, контролюючий чи ігровий характер або поєднує всі названі види. Разом з тим, тема такої роботи не суперечить виховним цілям навчання. Також в старшій школі, залежно від профілю класів, учні беруть участь у розробці проектів

            На уроках вивчення інформатики, з метою розвитку алгоритмічного мислення, а також творчих можливостей учнів, застосовую інноваційні (мозковий штурм, роботу в групах, парами), проблемно - пошукові, асоціативні методи навчання. Саме методи, які розвивають алгоритмічне  мислення, пізнавальні інтереси  та творчість учнів, дають добрі результати навчання,( на контрольних замірах в 10-11х класах учні  показали добрі знання 65% якісної успішності) та готують учнів до життя.

            При вивченні теоретичного курсу " Вступ. Інформація та  інформаційні процеси. Інформаційна система." застосовую різні методи навчання: словесні (розповідь, бесіда, пояснення), наочні ( демонстрація , показ), проблемно - пошукові, методи інтерактивного навчання:

«Я вчитель»

   Залежно від складності теми методичний прийом може використовуватися як для пояснення нового матеріалу, так і для закріплення пройденого (на розсуд вчителя). Суть його полягає в тому. що вчитель на уроці пропонує учням перевтілитися у вчителя і пояснити (або повторити) той або інший розділ теми, або всю тему, або певне питання, або проблему. При роботі учня в ролі вчителя педагог завжди готовий прийти на допомогу при виникненні труднощів.

«Сходинки інтелекту»

  Після проходження певного етапу уроку або етапу учбового матеріалу вчитель пропонує учням скласти питання по певній темі, Їх кількість повинна бути не менше п’яти. Заздалегідь потрібно пояснити учням значущість уміння складати і ставити питання. Необхідно привести психологічну істину: «Уміння правильно формулювати глибокі питання є показник розвиненості інтелекту людини». Кількість часу на складання питань регламентується вчителем.

   Оцінка результативності роботи над питаннями здійснюється по наступних критеріях:

·                                питання, що відображають причинно-наслідкові зв'язки, оцінюються «відмінно»:

·                                питання аналітичного і порівняльного характеру оцінюються «добре»;

·                                питання констатуючого характеру оцінюються «задовільно» або зовсім не оцінюються.

Методичний прийом позитивно зарекомендував себе  в розвитку складних розумових операцій у школярів, де особливий акцент зроблений на розвиток логіки.

Творча робота

Методичний прийом використовується як одна з форм домашнього завдання. Кажучи іншими словами, творча робота це є не що інше, як твір на задану географічну тему, де головну роль грає пошук вирішення проблеми і розкриття проблемного питання.

 Об'єм творчої роботи не обмежується. При написанні роботи учень може користуватися всілякими джерелами інформації, аналізуючи їх і відбираючи докази на користь тієї або іншої думки.

«Мені це стане в нагоді»

На будь-якому етапі уроку вчиться можна поставити питання: «Де вам може стати в нагоді що вивчається зараз на уроці матеріал?» Після чого учні самостійно (індивідуально або в групах) намагаються знайти відповідь на поставлене питання, а потім по черзі перед всім класом доводять, що матеріал, що вивчається, має конкретну прикладну або теоретичну цінність.

«Кепка лідера»

  Методичний прийом є розвиваючою грою, Для гри необхідний який-небудь головний убір (кепка або капелюх) і велика кількість жетонів. Сенс гри в тому, що кожен учень, який відповідає, намагається відповідати або просто має ідею, буде відмічений і оцінений.

«Рекламне бюро»

  Клас за бажанням учнів ділиться на «усесвітньо відомі» рекламні компанії, назви їм придумують самі учні. Заздалегідь, за декілька уроків всім компаніям дається однакове завдання: створити рекламний проспект для об'єкту ( географічного, біологічного, речовини і так далі), що вивчається, і представити його на суд «світової громадськості» (класу).

            Як показує  досвід роботи, розділ  "Основи алгоритмізації та програмування"  є одним з найцікавіших та  найбільш розвиваючих алгоритмічне мислення учнів. При його вивченні школярі використовують базу знань з математики, фізики та інших предметів, проте, математичні знання найбільш важливі при побудові інформаційної моделі задачі. Комп'ютер, як універсальний засіб  інформаційного моделювання, дозволяє реалізовувати  принцип діяльності в будь-якій інтелектуальній області, дозволяє використовувати середовище, в якому може створити щось сам учень.

            При роботі з технікою розвиваю й творче мислення, бажання цікаво, нестандартно реалізовувати свої завдання, зокрема, при створенні презентацій, роботі з програмою Microsoft Word, Microsoft Excel, тощо.

            Для вивчення сучасного програмного забезпечення  розробив систему практичних робіт та тематичного оцінювання.

Практична робота №1

Тема: Створення веб сторінок

Мета: Створити web-сторінку з розповіддю про себе за зразками прикладів 1, 2 з тексту    параграф №1

Практична робота №2

Тема: Створення веб- сторінок

        Мета: Удоскональте свою web-сторінку, створивши в ній два списки і таблицю за зразками з прикладів цього параграфа.

Практична робота №3

Тема: Створення веб- сторінок

        Мета:  Створити сторінку з гіперпосиланнями і динамічними ефектами.

Практична робота №4

Тема: Створення веб- сторінок

        Мета:  Створити сайт із фреймами.

Практична робота №5

Тема: Створення веб- сторінок

        Мета:  Створити сайт із графічною навігаційною панелю.

Практична робота №6

Тема: Створення веб -сторінок

        Мета:  Створити сайт із застосуванням стилів.

Практична робота №7

Тема: Створення веб -сторінок

        Мета:  Створити сайт фірми.

            Практичні роботи містять від 5 до 12 завдань, які реалізують вміння: підготувати комп'ютер до роботи, визначити місце знаходження потрібного файлу, виведення на екран та на друк інформацію про файли, впорядкування інформації, інсталювання програмних засобів, роботи з інформаційно - пошуковими системами, використання програм для підтримки розв'язування завдань з математики, історії, іноземної мови  тощо.

            Приділяю велику увагу роботі з обдарованими та здібними учнями.  Систематично проводжу індивідуальну роботу з учнями на уроці; співпрацюю з батьками, щодо пропаганди інформаційних технологій; залучаю до самоосвітньої діяльності, до роботи в заняттях гуртка «Юний програміст», та «Інтершкола».

            Отже,  вивчення алгоритмізації сприяє соціальній компетентності, компетентності творчої діяльності, компетентності самоосвіти, а значить формує компетентного випускника, здатного використовувати отримані знання в реальному житті, витримувати конкуренцію на ринку праці.

Категорія: "Вчитель року -2009" | Додав: infokom
Переглядів: 557 | Завантажень: 6 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *:
ГОЛОВНЕ МЕНЮ
ДЛЯ ВЧИТЕЛЯ
Категорії розділу
"Вчитель року -2009" [4]
Планування уроків [11]
Практичні роботи [4]
Державна атестація [6]
Критерії оцінювання [1]
Документація по Alt Linux [8]
Все що потрібно для роботи з ОС Alt Linux
Методичні рекомендації [8]
Наше опитування
Звідки ви дізналися про сайт?
Всього відповідей: 55
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
ДЛЯ УЧНІВ
КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ
Пошук
Друзі сайту